About Agile Finland

Agile Finland ry. is a non-profit association for growing the agile ecosystem. Together, we want to act as an independent catalyst for the awareness, usage and improvement of agile and lean thinking.


The Executive Committee

The executive committee for 2024:

Address

Agile Finland c/o Tilitopparit Oy
Sahaajankatu 35 B
00880 Helsinki

Agile Finland Bylaws

The bylaws are required to be in Finnish.


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Agile Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ketterän ohjelmistokehityksen, lean-ajattelun ja modernin tietotyön periaatteiden tunnettavuutta ja soveltamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys:

 • suunnittelee ja järjestää voittoa tuottamatta tiedotus-, keskustelu-, koulutus- ja valmennustapahtumia sekä kulttuuri- yms tapahtumia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • tuottaa materiaalia ketteryydestä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • toimii yhdessä ammattilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa ja ylläpitää yhteyksiä alan toimijoihin Suomessa ja ulkomailla
 • tukee suomalaisten asiantuntijoiden esiintymistä ja osallistumista kotimaisissa ja kansainvälisissä yhden tarkoitusta edistävissä tapahtumissa
 • voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • solmia sponsorisopimuksia
 • myydä pienimuotoisesti yhdistyksen toimintaan liittyviä oheistuotteita ja konsultointia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa ja hallinnoida tarkoituksensa puitteissa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • omistaa, hallinnoida, vuokrata ja kaupata arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oltava yhteystietona toimiva sähköpostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kotipaikan ja sähköpostiosoitteen muutoksista yhdistykselle.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vaalikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
 • käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
 • päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
  vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet,
 • valittava yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet,
 • päätettävä yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle sekä

 • hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kokouksesta.10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse.11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa.
Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.